dimecres, 26 de setembre de 2012

El joc del Quinto

Amb aquesta activitat la canalla va prendre conciència de les seves IM. És una tasca que requereix un treball en grup.
Les IM implicades en aquesta activitat són totes:

Intel•ligència cinètico-corporal: capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat. El cos serveix per aprendre, per agafar informació.
Intel•ligència musical: capacitat de produir i apreciar ritmes, tons i timbres; valoració de les formes d’expressió musical.
Intel•ligència lògico-matemàtica: sensibilitat als patrons lògics o numèrics.
Capacitat per a mantenir llargues cadenes de raonament.
Intel•ligència lingüística: capacitat de processar amb rapidesa missatges lingüístics, ordenar paraules i donar sentit esplèndid als missatges.És la intel·ligència de les persones que saben transmetre els pensaments.(Poetes, escriptors)
Intel•ligència interpersonal:
capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Discernir i respondre adequadament als estats d’ànims, els temperaments, les motivacions i els desitjos dels altres. (Aprenentatge cooperatiu)
Intel•ligència intrapersonal: capacitat d’autoestima i automotivació. Accés a la pròpia vida interior i capacitat de distingir les emocions; consciència dels punts forts i dèbils propis. (filosofs
)
Intel•ligència visual-espacial: capacitat de percebre amb precisió el món visual-espacial i d’introduir canvis en les percepcions inicials. (fotògraf)
Intel•ligència naturalista: atracció i sensibilitat pel món natural. Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat per a descriure les relacions entre les diferents espècies. És la intel·ligència del camp de les hipòtesis.

Per iniciar a les criatures en l' aprenentatge de les intel·ligències múltiples a la classe de, hem realitzat un joc anomenat "El Quinto" que és una adaptació de les activitats proposades per la Núria Alart en els seus treballs sobre: Les intel·ligències múltiples a l'aula.

Material: El full del Quinto i un llapis
En el full hi ha dibuixades les vuit habilitats, com per exemple: cantar una cançó (Expert en música), realitzar un pas de ball senzill (Expert en el cos), explicar un problema de lògica (Expert en números), dibuixar un animal (Expert en imatges), recitar un vers d’un poema (Expert en paraules), enumerar cinc noms d’ocells o arbres (Expert en la natura), explicar algun sentiment propi (Expert en un mateix) i explicar una experiència d’un treball en grup breument (Expert en persones).Explicació del joc


Es tracta d' omplir ràpidament el full i cantar "Quinto" i així ser el guanyador.
L'activitat comença quan la mestra dóna l'inici i les noies i els nois amb el full a la mà i un llapis es posen a buscar a companys de classe capaços de realitzar les tasques de la llista.

S'ha de tenir en compte tres regles:
1. Les criatures han de fer realment les tasques del full.


2. Quan una criatura ha fet una tasca per una altre company, aquest ha d'escriure el seu nom al seu full.


3. Cada criatura només pot fer una sola tasca en un full d'un altre alumne. 

 Una vegada una criatura ha cantat "Quinto", amb el gran grup analitzem a la pantalla totes les habilitats del full donant el nom propi de l'intel·ligència Múltiple que s'ha treballat.
Escrivim a la graella el nom de la criatura que ha posat en el full donant opinions per part del gran grup.

Finalitza la sessió amb una estona de relax i de música.

El lletra a lletraEl lletra a lletra és una activitat que realitzem a la classe de sisè i que té per finalitat aconseguir  una bona ortografia.

Moltes persones creuen que coneixen l'escriptura d'una paraula remetent-se a normes ortogràfiques, però, encara que l'escriptura d'una paraula pugui explicar-se a través d'una norma, les persones amb bona ortografia gairebé mai hi acudim abans d'escriure-la, sinó que només acudim a la normativa en cas de dubte.

El procés per aconseguir una bona ortografia és el següent:

1.      Les persones amb bona ortografia quan volen escriure, busquen la imatge mental d'aquella paraula.
L'escriptura es converteix en una "còpia" de la paraula que prèviament han emmagatzemat a la seva ment.

2.      Les persones amb bona ortografia noten si la imatge que tenen de la paraula és prou bona com per escriure-la amb plena seguretat.
Si tenen dubtes, llavors
consultaran un diccionari, preguntaran una tercera persona, buscaran un sinònim o qualsevol altra estratègia similar.

3.       Finalment, escriuen la paraula, la imatge de la qual tenen emmagatzemada a la seva ment i han reconegut amb plena seguretat.

El joc del lletra a lletra permet:
1) Recordar visualment les paraules de forma automàtica.
2) Integrar els vocabularis que s'utilitzen en escriure.

Com ho fem?
Cal assegurar que tota la canalla domini els mots més habituals i que més sovint s'escriuen malament.
Donem  una llista de paraules que seran reconegudes com molt habituals per la gran majoria de les persones que parlen català.

Els alumnes  estudiaran fent la fotografia de la paraula aquesta llista,  amb la finalitat de  lletrejar-la, començant pel final o bé pel principi. I així amb totes les paraules que es vagin afegint. 
Cada noia i noi haurà de practicar bé a casa o bé a l’escola amb l’ajuda d’un adult o un company.
Durant la setmana hi ha estones per practicar.
El dijous al matí tota la classe participa a l’activitat.


diumenge, 23 de setembre de 2012

Racons IM: Kapla

El divendres 21 de Setembre vam iniciar els racons de les Intel·ligències múltiples a l'aula.

 El Kapla és un joc pedagògic que gaudeix d'un ampli reconeixement a tots els centres educatius de França des de fa 20 anys. Podríem parlar de Kapla com un joc tradicional de construcció tot i que, alhora, és ben diferent i innovador, ja que té com a base per al joc peces rectangulars de fusta de pi, totes elles de la mateixa mida. A través de la combinació, sense encaixos, d'aquestes peces, els alumnes poden arribar a construir figures com les que es poden veure a les imatges. 
Kapla és un joc que crea curiositat, desenvolupa la imaginació, l'esperit d'equilibri i la concentració. 

Aquest joc desenvolupa totes les Intel·ligències Múltiples, ja que treballa la creativitat amb el que comporta en el llenguatge visual espacial, el llenguatge lingüístic, el càlcul, el món natural, el moviment,les relacions,la musicalitatEL KAPLA EN EL CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA

Ell Kapla pot contribuir així mateix a la millora de les competències bàsiques com a eix fonamental del currículum:
 

Competència comunicativa i lingüística: el diàleg entre els infants és fonamental per tal de poder dur a terme una tasca col·lectiva. Durant el joc, els alumnes es veuran avesats al contrast d'opinions, i es veuran obligats a prendre decisions a través del diàleg i l'argumentació de les opinions personals.
Competència artística i cultural: el Kapla és per definició un joc que potencia la creativitat, la imaginació i en conseqüència la creació artística. D'altra banda, resulta de gran utilitat a l'hora de plantejar el pas a la imatge bidimensional a la tridimensional. El joc creix i es desenvolupa al mateix temps que la persona que hi juga. És un joc evolutiu que permet sobrepassar els seus límits : objecte simple i primitiu els petits taulons de fusta , element abstracte, es transforma en forma de joguina.
Tractament de la informació i competència digital: en el joc Kapla, l'alumne rep informació i ha de ser capaç d'interpretar-la de la manera més adequada per tal d'assolir el seu objectiu. Aquesta informació pot presentar-se en diversos formats, imatges, vídeos, instruccions orals. No obstant, les animacions Kapla en centres educatius es centren en la informació oral i l'ús d'imatges bidimensionals que l'alumne pot consultar.
Competència matemàtica: ajuda als nens a adquirir nocions fonamentals de geometria, física i tecnologia, tot introduint-lo en el món de l'art, les formes i els volums, ja que, com hem dit, es tracta d'un joc de construcció i, com a tal, ha de tenir en compte certs càlculs i processos de raonament de tipus matemàtic.
A més a més, existeix una relació matemàtica de nombres imparells entre les proporcions de la peça:  tres gruixos equivalen a una amplada, cinc amplades es corresponen amb una llargada ; a partir d'aquí, poden plantejar-se múltiples situacions matemàtiques relacionades amb les proporcions matemàtiques.
Competència per aprendre a aprendre: el Kapla, com a joc de construcció, exigeix la planificació del procés més adequat a seguir, la revisió constant del mateix i la valoració del resultat final. Destreses que contribueixen al desenvolupament de les habilitats per participar activament en el propi procés aprenentatge i ser capaç de prendre consciència del mateix.
Competència en autonomia i iniciativa personal: si bé el Kapla és un joc col·lectiu, és important que l'alumne adquireixi la confiança suficient en ell mateix i l'autoestima necessària per tal de poder aportar al grup les seves pròpies idees i iniciatives, de manera que alhora que forma part d'una col·lectivitat es desenvolupa com a individu de manera autònoma.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: dins d'aquest àmbit, l'alumne és convidat a observar la realitat, a plantejar-se preguntes i a formular hipòtesis sobre allò que ha observat. L'ús del Kapla pot contribuir al desenvolupament d'aquest tipus de raonament, ja que l'alumne pot observar allò que vol construir en una imatge bidimensional i plantejar-se la millor manera de dur-ho a terme en tres dimensions, alhora, l'alumne pot formular hipòtesis sobre les diverses possibilitats de combinació de les “fustetes” per tal de que la construcció sigui estable.
Competència social i ciutadana:  a través d'aquesta competència l'alumne ha de conèixer la seva realitat social i ciutadana, així com desenvolupar les actituds necessàries per tal d'integrar-se plenament en el teixit social en l'edat adulta. Un dels contextos socials més importants per l'infant és el context escolar i és allí on, a través de la convivència diària i de la participació en activitats de tipus col·lectiu i cooperatiu com el Kapla, l'alumne anirà descobrint quina és la millor manera de relacionar-se amb els seus companys i les actituds que faciliten una convivència pacífica i harmònica.


dijous, 20 de setembre de 2012

Les Intel·ligències Múltiples a l'aula de sisè


Fins fa poc més d'una dècada, la intel·ligència d'una persona es mesurava pel seu quocient intel·lectual, que es creia que venia determinat genèticament i era molt difícil modificar-lo.
A partir de nombroses investigacions i estudis s'ha arribat a la conclusió que el quocient intel·lectual i l'èxit a la vida no sempre estaven directament relacionats.


Així doncs algunes persones amb un alt quocient intel·lectual i brillants qualificacions no aconseguien tenir èxit i, en canvi, d'altres amb molt menys potencial intel·lectual se'n sortien prou bé, aconseguint un elevat grau de satisfacció personal i d'èxit social.


Això demostra que hi ha altres factors directament relacionats amb l'èxit o el fracàs a la vida.

Gadner identifica 9 tipus d'intel·ligència:


  1. Intel•ligència cinètico-corporal
  2. Intel•ligència musical
  3. Intel•ligència lògico-matemàtica
  4. Intel•ligència lingüística
  5. Intel•ligència interpersonal
  6. Intel•ligència intrapersonal
  7. Intel•ligència visual-espacial
  8. Intel•ligència naturalista
  9. Intel•ligència espiritual o existencial
A la classe de sisè hem començat a parlar de les Intel·ligències Múltiples, hem descobert què són i com ens poden ajudar en el nostre aprenentatge.

El pati al carrer

A nosaltres se'ns fa petit el pati del mig i el de dalt. Per això els professors han pensat que la gent de cicle superior i la del cicle mitja pugui anar al carrer a jugar.
A mi, em sembla molt bé perquè al carrer, em sento millor. No dic que el pati de dalt ni el del mig no m'agradin, simplement em sento més lliure


Laura Franquelo 6è

dissabte, 15 de setembre de 2012

Inici de curs

El dia 12 de setembre de 2012 vam començar el curs.


El dia 12 de setembre va ser el primer dia de cole.
Ja fem 6è, per fi som grans! Tots emocionats vam anar cap a la classe a veure els nostres companys, l'horari i el mestre o la mestra que ens havia tocat. La Teresa ens va explicar com anava tot i després vam anar al pati. Allà vam jugar, conversar i ens vam prendre el nostre entrepà. Vam tornar a la classe i la Teresa ens va donar el primer pla de treball. Al cap d'una estona ja va arribar l'hora de menjador i va venir la Sol a explicar-nos, també, com aniria tot. Vam menjar arrós i calamars a la romana. A la tarda la Teresa ens va donar el segon pla de treball (  matemàtiques ) i temps per treballar. Quan va arribar l'hora de tornar a casa,  tots contents ens vam acomiadar, fins demà!
                                                                                                                                       Ariadna Essomba